Wie zijn wij

In de Duin- en Bollenstreek werken schoolbesturen en gemeenten samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken, zoals kinderen van asielzoekers en kinderen van arbeidsmigranten. Ook in Nederland geboren kinderen van statushouders en arbeidsmigranten met een taalachterstand in de Nederlandse taal behoren tot de doelgroep waarvoor een specifiek aanbod is ontwikkeld.

Om onderwijs aan nieuwkomers duurzaam en regionaal goed te kunnen organiseren zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten en alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek. Alle partijen zijn partner in de stuurgroep onderwijs aan nieuwkomers.